KOREX networks,s.r.o.

 • Full Screen
 • Wide Screen
 • Narrow Screen
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
K prehliadnutiu menu je nutné nainštalovať Adobe Flash Player. Prosím stiahnite si priamo na stránkach výrobcu vo Vašom jazyku na www.adobe.com

Technik požiarnej ochrany

E-mail Tlačiť

Technik požiarnej ochrany

Právnická osoba a fyzická osoba zabezpečuje prostredníctvom technika požiarnej ochrany plnenie povinností vyplývajúcich zo zákona o ochrane pred požiarmi

Každá právnická osoba a fyzická osoba - podnikateľ má povinnosti na úseku ochrany pred požiarmi podľa § 4 a 5 zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov. Tieto povinnosti zabezpečuje prostredníctvom odborne spôsobilej osoby, t.j. osobou s odbornou spôsobilosťou technik požiarnej ochrany, ktorý vykonáva tieto činnosti:

 • Vykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok v priestoroch právnickej osoby, alebo fyzickej osoby - podnikateľa v zmysle §14 vyhl. MVSR č.121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov
 • Určovanie miest so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru
 • Určovanie počtu členov protipožiarnych hliadok
 • Vypracúvanie, vedenie a udržiavanie dokumentácie ochrany pred požiarmi v súlade so skutočným stavom
 • Prípravu, organizáciu a vyhodnotenie cvičných požiarnych poplachov
 • Vykonávanie odbornej prípravy protipožiarnych hliadok a pravidelného školenia novoprijatých a ostatných pracovníkov, pracovníkov zabezpečujúcich ochranu pred požiarmi v mimopracovnom čase a vedúcich pracovníkov
 • Určovanie požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti pri zmenách užívania stavieb.
 • a iných.
   
You are here Produkty a služby Servis údržba a revízne činnosti Technik požiarnej ochrany