KOREX networks,s.r.o.

 • Full Screen
 • Wide Screen
 • Narrow Screen
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
K prehliadnutiu menu je nutné nainštalovať Adobe Flash Player. Prosím stiahnite si priamo na stránkach výrobcu vo Vašom jazyku na www.adobe.com

Projekcia elektro

E-mail Tlačiť

Komplexné projekčné práce v profesii elektro silnoprúd a slaboprúd v objektoch triedy A, merania a regulácií (MaR)

 • projekcia NN a VN rozvodov – prípojky NN a VN, rozvody VN a NN, inštalácie budov a technických celkov,
 • projekcia slaboprúdových systémov, vybavenie budov technológiami,
 • projekcia riadiacich systémov.

 V pripade záujmu o podrobné informácie vyberte z obsahu napravo.


Projekcia silnoprúdových NN a VN rozvodov – prípojky, rozvody, inštalácií budov a technických celkov

Projekčné práce v časti NN a VN rozvodov podľa stupňa spracovania:

 • PUP projekt pre územné plánovanie
 • PSP projekt pre stavebné povolenie
 • RP realizačný projekt
 • PSV projekt skutočného vyhotovenia

Projekt obsahuje základné požiadavky:

 • Rozloženie elektrických zariadení a prvkov
 • Návrh zapojenia jednotlivých okruhov pre elektrické zariadenia
 • Návrh zálohovania jednotlivých okruhov a elektrických zariadení podľa potreby
 • Protokol o určení vonkajších vplyvov ne elektrické zariadenie
 • Bilancia spotreby elektrickej energie
 • Zoznam noriem a technických predpisov
 • Rozpis jednotlivých napäťových sústav VN, NN a MN
 • Ochrán proti skratu, preťaženiu a pred úrazom elektrickým prúdom pri normálnej prevádzke a pri poruche
 • Popis zapojenia elektrických okruhov v objekte
 • Popis jednotlivých požiarnych úsekov a výber použitia el. zariadení a káblových vedení
 • Výpočty, impedancie a skratové pomery
 • Ochrana pred bleskom a uzemňovacia sústava
 • Ochrana voči prepätiam v rozvodnej sieti

Projektovanie elektro silnoprúd - NN

V rámci vypracovania projektovej dokumentácie pre nízko napäťové sústavy postupujeme podľa platných zákonov a predpisov v oblasti elektroinštalácií. Pri návrhu dôkladne zvažujeme požiadavky zákazníka a pretvárame ich do projektovej dokumentácie.

Projekčné práce týkajúce sa objektov:

 • Rodinných domov a bytov, rekreačných zariadení
 • Obchodných a reprezentačných priestorov
 • Priestorov určených na priemyselnú a potravinársku výrobu
 • Priestorov na spracovanie a ukladanie dát (datacentrá, call centrá)
 • Spracovanie pripojenia na verejnú distribučnú sieť NN

Koncepčný popis návrhu projektu:

Pri návrhu bleskozvodov v rámci projektu berieme do úvahy vzhľad objektu a projektant navrhne ochranu pred bleskom tak, aby nenarušila vzhľad objektu. Použitie typu bleskozvodu je na výbere zákazníka. Možnosť výberu je z pasívneho alebo aktívneho. Výber je aj z použitých materiálov. Každý z uvedených systémov má svoje výhody pre koncového užívateľa. V konečnom dôsledku je potrebné myslieť na kompletné zabezpečenie objektu proti atmosferickému prepätiu. To znamená nie len proti prepätiu z vonku, ale objekt je potrebné chrániť aj pred vznikom prepätia pomocou sústavy prepäťových ochrán.


Projektovanie elektro silnoprúd - VN

Projekčné práce v časti VN: 

 • projekcia prípojok, kioskových trafostaníc VN/NN
 • pripojenie objektov na VN rozvodnú sieť
 • doplnenie rozvodných polí v rozvodniach VN, VVN
 • projekcia káblových vedení VN , VVN
 • projekcia ochrán
 • odsúhlasovanie projektovej dokumentácie s prevádzkovateľom distribučnej siete.

Pri projekcii sa postupuje podľa platnej legislatívy a platných noriem v oblasti návrhu a inštalácie Vysokých Napätí a Veľmi Vysokých Napätí. Návrh a projekcia kioskových VN/NN trafostaníc vrátane VN rozvodní. Projekcia rozvodných polí pre paralelné alebo sériové rozvodne VVN, ZVN a UVN. Vyvedenie výkonu od zariadení pre výrobu elektrickej energie a pripojenie do distribučných sietí. Projekcia ochrán VVN, ZVN, UVN vypracovanie projektu je na základe úzkej spolupráce s prevádzkovateľom rozvodných vysokonapäťových sietí. Stavy ochrán a elektrických zariadení je možné vyviesť na dispečerský pult do ľubovoľnej vzdialenosti cez optické vlákno. Prispôsobenie merania spotreby elektrickej energie podľa požiadaviek prevádzkovateľa - primárna alebo sekundárna strana transformátora.


Projektovanie elektro slaboprúd - Úvod

Komplexné projekčné práce v oblasti slaboprúdov v zmysle platných noriem a predpisov s využitím skúseností našich projektantov z veľkých projektov. Ponúkame Vám návrh moderných riešení, ktoré prinášajú potrebnú kvalitu a úroveň bezpečnosti a sú projektované s ohľadom na optimalizáciu vstupných a prevádzkových nákladov.

Požiarna bezpečnosť:  

 • Projektovanie požiarnych a evakuačných systémov 
 • Elektrickej požiarnej signalizácie 
 • Evakuačného rozhlasu 
 • Samohasiacich systémov

Objektová bezpečnosť:  

 • Projektovanie bezpečnostných systémov
 • Návrh zabezpečovacích systémov 
 • Návrh prístupových systémov 
 • Návrh analógových a IP CCTV systémov 
 • Návrh systémov na ochranu perimetra
 • Návrh integrovaných riešení, prepojenie systémov za účelom zvýšenia komfortu, úspory nákladov a efektivity

Ostatné rozvody a vybavenie objektov:  

 • Projektovanie požiarnych a evakuačných systémov 
 • Projektovanie audiovideo rozvodov – TV, rádio rozvody, Audio a video vrátnik, Systémy pre ozvučenie priestorov 
 • Projektovanie ostatných systémov – Parkovacie systémy


Projektovanie slaboprúd - Elektrická požiarna signalizácia (EPS)

Projektovanie Elektrickej požiarnej signalizácie – umiestnenie požiarnej ústredne a detektorov do požiarnych zón v zmysle požiarneho projektu.

 • Návrh typov detektorov – optickodymové, optickodymové/tepelné, senzory pre vzduchotechnické kanály, špeciálne nasávacie a lineárne detekčné systémy
 • Pripojenie na dverové a vzduchotechnické systémy – detekcia otvorenia požiarnych klapiek, ovládanie dverí na evakuačných trasách
 • Pripojenie na požiarny rozhlas – ovládanie ústrední evakuačného rozhlasu pre automatické varovanie v prípade požiaru
 • Prenos poplachov na vzdialený monitoring

Východiskom pre projekt EPS je požiarny projekt od požiarneho špecialistu. Tento projekt stanovuje, ktoré priestory majú byť vybavené systémom EPS, signalizáciou a pod.

Našim návrhom je výber vhodného miesta a samotné umiestnenie požiarnej ústredne a návrh detektorov do požiarnych zón. V malých projektoch spravidla postačuje jedna ústredňa s jednou alebo viacerými slučkami, vo väčších objektoch sa používajú lokálne ústredne spojené komunikačným prepojením, ktoré sa navonok tvária ako jedna veľká ústredňa. Toto riešenie optimalizuje kabeláže a ich cenu a pracnosť.

Súčasťou projektu je návrh typov detektorov podľa jednotlivých druhov priestorov – optickodymové, optickodymové/tepelné, senzory pre vzduchotechnické kanály, špeciálne nasávacie a lineárne detekčné systémy, špeciálne hlásiče. V tomto kroku záleží na posúdení priestorov a vhodnosti použitia jednotlivých typov senzorov a detekčných technológií. Tiež sem patrí návrh kabeláže, typov a prierezov káblov, káblových trás. Káblové trasy sa môžu rozdeliť na trasy bez požiarnej odolnosti pre výlučne detekčné slučky a na trasy s požiarnou odolnosťou a požiarne odolným nosným systémom pre kombinované slučky a ovládacie slučky. Slučky bez požiarnej odolnosti sa spravidla inštalujú vodičom J-Y(St)Y 1x2x0.8 alebo JE-H(St)H -R 1x2x0.8 pri požiadavke na bezhalogénové vyhotovenie. Požiarne odolné trasy sa inštalujú vodičom JE-H(St)H-V1x2x0.8.

Okrem návrhu typov detektorov je súčasťou aj projekt rozmiestnenia (a tým padom aj počtu) detektorov na celej ploche objektu tak, aby detektory pokrývali celú plochu a bola zaručená optimálna reakcia systému na vznikajúci oheň a dym.

Súčasťou návrhu systému EPS je aj pripojenie na dverové a vzduchotechnické systémy a signalizáciu – detekcia otvorenia požiarnych klapiek, ovládanie dverí na evakuačných trasách, návrh rozmiestnenia sirén a zábleskových majákov, ovládanie prídržných magnetov dverí.

Rovnako je často realizované aj prepojenie na požiarny rozhlas – ovládanie ústrední evakuačného rozhlasu pre automatické varovanie v prípade požiaru a prenos poplachov na vzdialený monitoring.  


Projektovanie slaboprúd – Evakuačný rozhlas

Rovnako ako v prípade EPS je východiskom pre projekt evakuačného rozhlasu požiarny projekt od požiarneho špecialistu. Tento projekt stanovuje, ktoré priestory majú byť vybavené systémom evakuačného rozhlasu.

V prvom kroku je riešený návrh umiestnenia ústredne príp. ústrední evakuačného rozhlasu a navrhnutie počtu reproduktorových zón a liniek. Jednotlivé zóny sú navrhované so zreteľom na požiadavky zákazníka, aby bolo možné samostatné ozvučenie častí objektu rozličnými zdrojmi signálu bez vzájomného rušenia sa.

Následným krokom je návrh typov reproduktorov – podhľadové reproduktory, závesné reproduktory, vonkajšie reproduktory, tlakové reproduktory a potrebných výkonov pre požadované úrovne zvuku v zmysle noriem.

Súčasťou projektu evakuačného rozhlasu je aj navrhnutie vstupnovýstupných modulov pre pripojenie ovládania automatického spúšťania evakuačných a poplachových hlásení od systému EPS, príp. ďalších a pre ovládanie zariadení, napr. odpojenie lokálnych zdrojov ozvučenia v pokrývaných priestoroch. Tiež je riešené pripojenie lokálnych zdrojov zvuku – mikrofónnych hlások s klávesami pre vyhlasovanie oznamovacích hlásení do požadovaných zón.

Rovnako ako pri iných systémoch k projektu patrí návrh káblových trás. V prípade evakuačného rozhlasu sa jedná výlučne o požiarne odolné trasy (najčastejšie s použitím vodičov CHKE-V 2xN) s požiarne odolným nosným systémom.


Projektovanie slaboprúd – Prístupové systémy

Projekcia prístupových systémov znamená v prvom kroku analýzu požiadaviek zákazníka a na jej základe návrh na rozdelenie objektu na privátne časti, uzatvorenie objektu a jeho rozdelenie na zóny.

Z hľadiska návrhu technických zariadení je to návrh umiestnenia snímačov kariet, riadiacich modulov, napájacích a zálohovacích zdrojov. Rovnako je súčasťou návrhu umiestnenie káblových trás a spôsob uloženia káblov, ich typov a potrebných prierezov.

Dôležitou súčasťou prístupového systému je návrh zámkov a uzamykacích mechanizmov, vzhľadom k tomu, že každý bezpečnostný systém je natoľko silný, nakoľko silný je jeho najslabší prvok. Platí tu samozrejme skutočnosť, že kvalita zámkov a kvalita stavebných výplní (dvere, okná) by mala byť porovnateľná.

V prípade požiadavky na otváranie únikových dverí počas požiaru je riešené pripojenie prístupového systému na elektrickú požiarnu signalizáciu.


Projektovanie slaboprúd – Zabezpečovacie systémy

Projekcia zabezpečovacích systémov rovnako ako v prípade prístupových systémov znamená rozdelenie objektu na zony a definícia zón. Samotnému projektu musí predchádzat analýza požiadaviek zákazníka a analýza bezpečnostných rizík objektu. Je potrebné starostlivé vybratie typov detektorov a ich umiestnenie v objekte pre zabezpečenie detekcie prípadného narušiteľa. 

K jednotlivým detektorom patria magnetické kontakty pre okná a dvere, detektory pohybu – PIR, detektory rozbitia skla, infrabariéry, špeciálne senzory.

Ďalším krokom je umiestnenie klávesníc pre ovládanie zabezpečovacieho systému, ústrední a riadiacich modulov, napájacích a zálohovacích zdrojov. Súčasťou projektu je návrh kabelážnych trás spolu s návrhom typov a prierezov káblov, návrh pripojenia ústredne na sieťové napájanie 230V AC, pripojenie ústredne na komunikačné linky. Podľa požiadaviek zákazníka je navrhnuté osadenie vonkajších zálohovaných a vnútorných sirén, osadenie komunikačných modulov a prípadného príslušenstva.

Naša spoločnosť Vám ponúka projektovanie zabezpečovacích systémov pre malé objekty ako aj pre veľke centrá. Podľa veľkosti objektu sú projektované menšie - centralizované alebo väčšie  distribuované systémy zabezpečenia so zbernicovými modulmi s veľkým počtom prvkov.


Projektovanie slaboprúd – Dátové a telefonické rozvody

Projekcia dátových rozvodov – štrukturovanej kabeláže pre pripojenie dátových a komunikačných zariadení. Na základe analýzy požiadaviek zadávateľa sa určí kategória požadovaného kabelážneho systému (5e, 6, 6A). Podľa požiadaviek zadávateľa sa navrhne rozmiestnenie zásuviek v priestoroch a určia sa miesta pre umiestnenie rackov v dátových miestnostiach.

Najčastejšie je navrhnutá optická chrbticová sieť pre pripojenie jednotlivých rackov na centrálny LAN prepínač. Doplnkom riešenia môže byť telefónna kabeláž kategórie 3 pre pripojenie analógových, ISDN alebo digitálnych telefónnych systémov. Pri riešení IP telefónnych systémov sa používa výlučne kategória 5e a vyššia. Súčasťou projektu je návrh kabelážnych trás a spôsob uloženia káblov v rúrkach, na pevných, dierovaných alebo drátených žlaboch.

K našim činnostiam patrí aj projekcia dátových centier vrátane vybavenia – racky, switche, servre, dátové úložištia, telefónne centrály.


Projektovanie slaboprúd – Kamerové systémy

Projekcia kamerových systémov znamená návrh umiestnenia jednotlivých kamier na základe požiadaviek zákazníka ako aj bezpečnostnej analýzy objektu. Podľa typu požadovaného systému je navrhnuté riešenie – analógové alebo IP riešenie kamerového systému.

Súčasťou projektu je navrhnutie a umiestnenie záznamových zariadení – DVR a serverové riešenia. Rovnako k návrhu systému patrí stanovenie požadovanej kapacity záznamových zariadení na základe počtu kamier a požadovanej doby záznamu.

Z hľadiska inštalácie sú vybrané typy kamier – vonkajšie alebo vnútorné, pevné kamery alebo dome kamery (otočné alebo sw dome kamery), objektívy, rozlíšenia kamier. Typ pripojenia kamier je navrhnutý s rešpektovaním umiestnenia kamery – metalické prípadne optické pripojenie kamier.  Súčasťou projektu kamerového systému je okrem zariadení pre ukladanie záznamu aj projekt dohľadového pracoviska – umiestnenie videostien, monitorov a pracovných staníc, stolov, operátorov a pod.


Projektovanie slaboprúd – TV a rádio rozvody

Projektovanie TV a rádio rozvodov zahŕňa návrh rozvodov pre pripojenie satelitných, televíznych a rozhlasových prijímačov na základe požiadaviek zadávateľa.

Súčasťou projektu je umiestnenie antén, aktívnych prvkov pre distribúciu signálu, zásuviek a pripojovacích bodov. K návrhu patrí projekt káblových trás so špecifikáciou typov káblov z hľadiska útlmu a vzdialeností.

Naša spoločnosť Vám ponúka projekciu satelitných, a terestriálnych káblových rozvodov – koaxiálnych ako aj TV over IP vrátane návrhu zariadení pre konverziu satelitného signálu na dátový tok.


Projektovanie slaboprúd – Audio a video vrátnik

Pre identifikáciu osôb prichádzajúcich do objektu sa používajú audio alebo video vrátniky. Súčasťou projektu je návrh a umiestnenie vonkajších jednotiek a aktívnych prvkov pre distribúciu signálu. Vo vnútorných priestoroch sa navrhnuje umiestnenie vnútorných telefónov – klasických alebo handsfree. Ponúkame Vám naše kapacity v projekcii vrátnikových systémov od malých systémov po veľké riešenia pre desiatky vchodov a stovky bytov.

Projekt systému zahŕňa aj návrh kabeláží a kabelážnych trás, potrebné typy a prierezy káblov z hľadiska vzdialeností a priestorov, v ktorých sú umiestnené.  Z hľadiska typov sa používajú analógové, digitálne a IP riešenia. Podľa typu komunikácie sú navrhované iba audio alebo audio-video systémy, kde má možnosť navštevovaný nielen počuť ale aj vidiet prichádzajúceho návštevníka. Niektoré systémy ponúkajú aj uloženie fotografie návštevníka, ktorý zazvonil v prípade neprítomnosti osadenstva objektu.


Projektovanie slaboprúd – Parkovacie systémy a zariadenia

Projekcia parkovacích systémov – od jednoduchých zariadení pre vjazd – výjazd vozidiel až po rozsiahle parkovacie systémy s viacerými podlažiami a navigáciou na voľné parkovacie miesta.

Projekt rieši umiestnenie riadiacej technológie, aktívnych prvkov pre komunikáciu so senzormi a tabuľami, osadenie vjazdových a výjazdových parkovacích závor, umiestnenie automatických a manuálnych pokladní.

Súčasťou projektu je aj návrh kabelážnych trás, návrh potrebných káblov, pripojenie na sieť 230V AC, pripojenie na LAN prepínače.


Projektovanie slaboprúd – Systémy pre ozvučenie

Projekcia ozvučovacích systémov a audiovizuálnych – pre kvalitné ozvučenie interiérov objektov ako sú hotely, prezentačné miestnosti, obchodné priestory, obývacie priestory a pod.

Projekt na základe požiadaviek zadávateľa rieši umiestnenie technológie, aktívnych prvkov pre ovládanie hlasitosti, návrh umiestnenia reproduktorov, LCD a plazmových TV. Súčasťou projektu je návrh jednotlivých zariadení a kabeláží pre dosiahnutie čo najlepšieho hudobného vnemu a zážitku.


Projektovanie meranie a regulácie (MaR)

 • Komplexné projektovanie riadiacich technológii na riadenie vykurovania, chladenia, ventilácie, osvetlenia, diaľkového merania a riadenia technologických častí, diaľkového odpočtu médií.
 • Projektovanie od malých jednoúčelových systémov po väčšie riadiace technológie.
 • Návrh integrovaných riešení, prepojenie systémov za účelom zvýšenia komfortu, úspory nákladov a efektivity užívania pre:
  • Polyfunkčné objekty
  • Inteligentné budovy
  • Kotolne a riadenie vykurovania

Riešenie spočíva v riadení rôznych zariadení pomocou nadradeného centralizovaného systému. Každý projekt si vyžaduje komplexnú analýzu na základe ktorej je spracovaný návrh riešenia. Projekt môže obsahovať riadenie svetelných a zásuvkových obvodov, kontrolu vstupu a zabezpečenia až po riadenie vykurovania  predmetných priestorov. MaR je otvorený systém čo umožňuje jeho rozširovanie a pridávanie podradených zariadení.